KASAI Pro 4
New York, NY
Nov 10, 2018

KASAI Pro 4 features an 8-man no-gi tournament at 145lbs (65.77kg) to crown the World Featherweight Champion. PLUS Gordon Ryan vs Matheus Diniz.

Headlines