WNO: Gordon Ryan vs Matheus Diniz
Oct 3 · Starts at 1:00 AM
Austin, TX

Gordon Ryan vs Matheus Diniz - 30 minutes sub only

Craig Jones vs Roberto Jimenez - 15 minutes sub only

Gabi Garcia vs Elisabeth Clay - 15 minutes sub only

Kody Steele vs Dante Leon - 15 minutes sub only

Paulo Miyao vs Geo Martinez - 15 minutes sub only

Luiza Monteiro vs Nathalie Ribeiro - 15 minutes sub only

Nicky Ryan vs Tony Ramos - 15 minutes sub only

William Tackett vs Jason Rau - 15 minutes sub only