picture of Tara White
null

Mario Alvarado Beats Two Favorites Light Featherweight For Gold

Apr 7, 2022

Mario Alvarado defeated Zach Kaima and Thalys Pontes to take light featherweight gold at Pans.